Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej – Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w AULNAY SOUS BOIS Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej – Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w AULNAY SOUS BOIS

Rekrutacja

 

Zarządzenie nr 11/2021/2022 z dnia 6 kwietnia 2022 r.

Kierownika Szkoły Polskiej im. M. Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay-sous-Bois

 

                w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

 

 ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ            

 ORAZ KLAS II – VIII SP

 w systemie uzupełniającym

obowiązujące w Szkole Polskiej im. M. Skłodowskiej-Curie

przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay-sous-Bois

na rok szkolny 2022/2023

 

 

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

(Dz.U. 2019 poz. 1652 z późn. zm.),

 1. Statut Szkoły Polskiej im. M. Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu                     z siedzibą w Aulnay-sous-Bois,
 2. Zarządzenie Kierownika nr 11/2021/2022 Szkoły Polskiej im. M. Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay-sous-Bois w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny.

 

 1. Termin i miejsce rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 :

 

Zapisy do szkoły trwają od 11 maja do 28 maja 2022 r.,

Sala AVERINO, 26 rue Louise Michel 93600 Aulnay sous Bois

 

Dokumentację zapisu składają osobiście rodzice/opiekunowie dzieci (mówiących po polsku) do kierownika szkoły.

 

Przyjmowane są tylko kompletne dokumenty.

 

 1. Zasady rekrutacji :

 

 1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej uzupełniającej przyjmuje się :
 • dzieci 7 letnie (rocznik 2015), mówiące po polsku, które spełniają obiązek szkolny we francuskim systemie edukacji ;
 • w miarę posiadania wolnych miejsc, dzieci 6 letnie (rocznik 2016 dotyczy tylko dzieci urodzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016), dzieci mówiącyhch po polsku, które spełniają obowiązek szkolny we francuskim systemie edukacji.
 1. Przy zapisie dziecka konieczna jest obecność rodzica/opiekuna dziecka.
 2. Szkoła nie prowadzi rezerwacji zgłoszeń telefonicznie.
 3. Szkoła nie prowadzi rekrutacji drogą elektroniczną ani korespondencyjną.

 

Rekrutacja uczniów do pozostałych klas odbywa się w tych samych terminach, w miarę posiadania wolnych miejsc.

 

 1. Wymagane dokumenty niezbędne przy zapisie :

 

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Polskiej :
 • kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do szkoły (zał. nr 1),
 • klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (zał. nr 2),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzeanie danych osobowych i wizerunku dziecka (załczniki nr 3a i 3b),
 • obowiązek szkolny (zał. nr 4),
 • powiadomienie w nagłych sytuacjach (zał. nr 5).

Powyższe druki należy wydrukować i wypełnić przed dokonaniem zapisu. Powyższe druki będą także do dyspozycji w szkole w momencie zapisu,

2. Polski akt urodzenia dziecka (w przypadku francuskiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub jednego z rodziców),

3. Numer PESEL dziecka,

4. Dowód osobisty rodzica dokonującego zapisu,

5. Aktualne zaświadczenie ze szkoły francuskiej o spełnieniu obowiązku szkolnego (należy dostarczyć do wychowawcy klasy we wrześniu 2022). Przy zapisie koniecznie należy podać nazwę    i adres szkoły francuskiej, do której dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczać od września 2022 r.,

6. Ubezpieczenie szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny) – kopia we wrześniu 2022 r

 

 1. Godziny i miejsca przyjęć do zapisu :

Zapisy odbywają się od 11 maja do 28 maja 2022 r.,

w środy godz. 10.00 – 11.00 i w soboty w godz. 15.00 – 16.00 (oprócz soboty 21 maja)

sala Averino, 26 rue Louise Michel 93600 Aulany sous Bois

 

 1. Zajęcia dla klasy pierwszej szkoły podstawowej planowane są na środy lub soboty.
 2. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów. W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SP, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne.

Liczba miejsc ograniczona !

 

O wynikach rekrutacji – przyjęciu do szkoły rodzice dziecka zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie po zakończeniu okresu rekrutacji.

 

Informacja o terminie rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymogami formalnymi zapisu, wykaz niezbędnych dokumentów zostają podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły :

 

www.aulnaysousbois.orpeg.pl w zakładce REKRUTACJA

 

Aulnay-sous-Bois, 06.04.2022 r.

p.o. Kierownik Szkoły Polskiej w Aulnay-sous-Bois – Katarzyna Nalepa