Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej – Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w AULNAY SOUS BOIS Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej – Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w AULNAY SOUS BOIS

Rekrutacja

Zarządzenie nr 2/2020 z dnia 21 kwietnia 2021 r.
Kierownika Szkoły Polskiej
im. M. Skłodowskiej-Curie  przy Ambasadzie RP w Paryżu  
z siedzibą w Aulnay-sous-Bois
w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ KLAS II-VIII SP w systemie uzupełniającym obowiązujące w Szkole Polskiej im. M. Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay-sous-Bois  na rok szkolny 2021/2022

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. z ).

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. ( Dz.U. z 2019, poz. 1652).

3. Statut Szkoły Polskiej im. M. Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay-sous-Bois.

4. Zarządzenie kierownika nr 2/2021 Szkoły Polskiej im. M.Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay-sous-Bois w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na rok szkolny 2021/2022

  1. Termin i miejsce rekrutacji na rok szkolny 2021/2022:

Szkoła  prowadzi rekrutację wyłącznie drogą elektroniczną.
Zapisy do szkoły trwają od 3 maja do 29 maja 2021 r.

Zapisu  dokonują rodzice/prawni opiekunowie dzieci (mówiących po polsku).  Wypełnione, podpisane i zeskanowane dokumenty należy przesłać na adres mailowy szkoły: aulnaysousbois@orpeg.pl

Przyjmowane są tylko kompletne dokumenty.

  1. Zasady rekrutacji: a) Do klasy pierwszej szkoły podstawowej uzupełniającej przyjmuje się:

dzieci 7 letnie (rocznik 2014), mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny we francuskim systemie edukacji;

– w miarę posiadania wolnych  miejsc, dzieci 6 letnie (rocznik 2015 dotyczy tylko dzieci urodzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015), dzieci mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny we francuskim systemie edukacji.

b) Szkoła prowadzi rekrutację wyłącznie drogą elektroniczną, przyjmujemy dokumenty wymagane przy zapisie drogą mailową.

c) Szkoła nie prowadzi rezerwacji zgłoszeń telefonicznie.

d) Rekrutacja uczniów do pozostałych klas odbywa się w tych samych terminach, w miarę posiadania wolnych miejsc.

  1. Wymagane dokumenty niezbędne przy zapisie – do przesłania drogą elektroniczną, (w przypadku przyjęcia dziecka do szkoły, oryginały dokumentów Rodzice/opiekunowie prawni przekazują we wrześniu):

Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły,

1) kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do Szkoły – załącznik nr 1,

2) klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 2,

3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka – załączniki nr 3a i 3b,

5) powiadomienie w nagłych sytuacjach – załącznik nr 5.

Przy zapisie koniecznie należy podać  nazwę i adres szkoły francuskiej, do której dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczać od września 2021 r.

  1. Wymagane dokumenty niezbędne do okazania we wrześniu 2021, po otrzymaniu wcześniej informacji  po zakończonej rekrutacji mailowo lub telefonicznie p.t. Decyzja kierownika Szkoły o przyjęciu dziecka do szkoły.

1) polski akt urodzenia dziecka (w przypadku francuskiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub jednego z rodziców),

2) numer PESEL dziecka,

3) dowód osobisty rodzica dokonującego zapisu,

4) aktualne zaświadczenie ze szkoły francuskiej/lokalnej o spełnianiu obowiązku szkolnego.

Zaświadczenie składa się raz przy przyjęciu ucznia do szkoły ( należy dostarczyć do wychowawcy klasy we wrześniu 2021).

5) ubezpieczenie szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny) – kopia do dostarczenia wychowawcy klas we wrześniu 2021 r. 

  1. Zajęcia dla klasy pierwszej szkoły podstawowej planowane są na środę lub sobotę.
  2. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów.

Zapis (przesłanie zeskanowanych i podpisanych dokumentów na adres mailowy szkoły)  nie jest równoznaczny z przyjęciem do szkoły. 

Decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje kierownik szkoły.

W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w Szkole Polskiej w Aulnay-sous-Bois, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniająca wymogi formalne.

Liczba miejsc ograniczona!

O wynikach rekrutacji – przyjęciu do szkoły rodzice dziecka zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie po zakończeniu okresu rekrutacji.

Informacja o terminie rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz  z wymogami formalnymi zapisu, wykaz niezbędnych dokumentów zostają podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły

www.aulnaysousbois.orpeg.pl  w zakładce REKRUTACJA

Aulnay-sous-Bois, 21.04.2021 r.