Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej – Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w AULNAY SOUS BOIS Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej – Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w AULNAY SOUS BOIS

Rekrutacja

Zarządzenie nr 3/2022/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Dyrektora Szkoły Polskiej im. M. Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay-sous-Bois

w sprawie harmonogramu i zasad rekrutacji uczniów do Szkoły Polskiej im. M. Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay-sous-Bois

na rok szkolny 2023/2024

ZASADY REKRUTACJI DO ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO, DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ORAZ KLAS II – VIII SP

w systemie uzupełniającym

obowiązujące w Szkole Polskiej im. M. Skłodowskiej-Curie

przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay-sous-Bois

na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082
  z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz.U. 2019 poz. 1652 z późn. zm.),
 3. Statut Szkoły Polskiej im. M. Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay-sous-Bois,
 4. Zarządzenie Dyrektora nr 3/2022/2023 Szkoły Polskiej im. M. Skłodowskiej-Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą                    w Aulnay-sous-Bois w sprawie zasad i harmonogramu rekrutacji na dany rok szkolny.

 

1.Termin i miejsce rekrutacji na rok szkolny 2023/2024:

Zapisy do szkoły trwają od 10 maja do 31maja 2023 r.,

Sala Averino, 26 rue Louise Michel 93600 Aulnay sous Bois

Dokumentację zapisu składają osobiście rodzice/opiekunowie dzieci (mówiących po polsku) do dyrektora szkoły.

Przyjmowane są tylko kompletne dokumenty.

 1. Zasady rekrutacji:
 2. a) Do oddziału dziecięcego przyjmuje się:

– dzieci 6 letnie (rocznik 2017), mówiące po polsku (nie jest wymagane zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty);

– w miarę posiadania wolnych miejsc, dzieci 5 letnie (rocznik 2018 dotyczy tylko dzieci urodzonych w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2018), mówiące po polsku (nie jest wymagane zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lokalnej działającej w systemie oświaty).

 1. b) Do klasy pierwszej szkoły podstawowej uzupełniającej przyjmuje się:

– dzieci 7 letnie (rocznik 2016), mówiące po polsku, które spełniają obowiązek szkolny we francuskim systemie oświaty.

 1. c) Przy zapisie dziecka konieczna jest obecność rodzica/opiekuna dziecka.
 2. d) Szkoła nie prowadzi rezerwacji zgłoszeń telefonicznie.
 3. c) Szkoła nie prowadzi rekrutacji drogą elektroniczną, ani korespondencyjną.

 

Rekrutacja uczniów do pozostałych klas odbywa się w tych samych terminach, w miarę posiadania wolnych miejsc.

 

 1. Wymagane dokumenty niezbędne przy zapisie:
 2. a) Wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Polskiej:

– kwestionariusz zgłoszeniowy ucznia do szkoły (zał. nr 1),

– klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (zał. nr 2),

– oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku dziecka (załącznik nr 3a i 3b),

– obowiązek szkolny (zał. 4),

– powiadomienie w nagłych sytuacjach (zał. nr 5).

Powyższe druki należy wydrukować i wypełnić przed dokonaniem zapisu. Powyższe druki będą także do dyspozycji w szkole w momencie zapisu,

 1. b) Polski akt urodzenia dziecka (w przypadku francuskiego aktu urodzenia dołączyć kopię polskiego paszportu dziecka lub jednego z rodziców),
 2. c) Numer PESEL dziecka,
 3. d) Dowód osobisty rodzica dokonującego zapisu,
 4. e) Aktualne zaświadczenie ze szkoły francuskiej o spełnieniu obowiązku szkolnego (należy dostarczyć do wychowawcy klasy we wrześniu 2023 r.). Przy zapisie koniecznie należy podać nazwę i adres szkoły francuskiej, do której dziecko uczęszcza lub będzie uczęszczać od września 2023 r.,
 5. f) Ubezpieczenie szkolne (extra-scolaire na dany rok szkolny) – kopia we wrześniu 2023 r.

 

4.Godziny i miejsca przyjęć do zapisu:

Zapisy odbywają się od 10 maja do 31 maja 2023 r.,

w środy godz. 12.00 – 14.00 i w soboty w godz. 12.45 – 13.45 (oprócz soboty 20 maja)

Sala Averino, 26 rue Louise Michel 93600 Aulnay sous Bois

 1. Zajęcia dla oddziału dziecięcego i klasy pierwszej szkoły podstawowej planowane są na środy lub soboty.
 2. O przyjęciu do szkoły decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów. W przypadku rezygnacji ucznia z nauki w SP, na jego miejsce przyjmowana jest kolejna osoba z listy nieprzyjętych, spełniające wymogi formalne.

 

Liczba miejsc ograniczona!

O wynikach rekrutacji – przyjęciu do szkoły rodzice zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie po zakończeniu okresu rekrutacji.

 

Informacja o terminie rekrutacji do oddziału dziecięcego i do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymogami formalnymi zapisu, wykaz niezbędnych dokumentów zostają podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły:

 

www.aulnaysousbois.orpeg.pl w zakładce REKRUTACJA

Aulnay-sous-Bois, 20.04.2023 r.

 

p.o. Dyrektor Szkoły Polskiej w Aulnay-sous-Bois – Katarzyna Nalepa