Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej – Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w AULNAY SOUS BOIS Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej – Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w AULNAY SOUS BOIS

Dokumenty ucznia

Wystawianie i przedłużanie legitymacji szkolnych – rok szkolny 2023/2024

Wystawianiem legitymacji szkolnych (w tym duplikatów) oraz ich przedłużaniem zajmuje się Sekretariat Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.

Wnioski o wystawienie nowych legitymacji szkolnych (wypełnione czytelnie, najlepiej DRUKOWANYMI LITERAMI wraz z WŁAŚCIWYM ZDJĘCIEM, tj. zgodne z wymiarem określonym we wniosku, wykonane przez fotografa, miesiąc słownie) oraz legitymacje do przedłużenia należy przekazać do wychowawcy klasy najpóźniej

 • do dnia 30 września lub
 • do dnia 20 grudnia

Zdjęcie dziecka musi być aktualne o właściwych podanych wymiarach i mieścić się w polu na wniosku.

W przypadku wystawienia duplikatu legitymacji szkolnej

Duplikat legitymacji szkolnej wydawany jest w przypadku zniszczenia legitymacji (z powodu zniszczenia oryginału), zgubienia lub kradzieży legitymacji.

Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobierana jest opłata w wysokości 9,00 PLN*.

Dane do przelewu bankowego:

 • Imię i nazwisko właściciela konta bankowego: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 • Adres: ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa
 • Nazwa banku: Narodowy Bank Polski o/o w Warszawie
 • Numer rachunku bankowego: 42 1010 1010 0070 3822 3100 0000
 • Waluta rachunku: PL
 • Kod BIG/Swift: NBPLPLPW

W treści przelewu należy podać imię i nazwisko ucznia.

Duplikat legitymacji szkolnej podlega wydaniu na podstawie złożonego wniosku (wzór wniosku w załączeniu do niniejszej informacji). Do wniosku załącza się:

 • dowód wpłaty,
 • aktualne zdjęcie,
 • zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu / kradzieży oryginału legitymacji.

*Podstawa prawna

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700);
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z2019 r., poz. 1000 z późn. zm.).

W załączeniu

 1. Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
 2. Wzór wniosku o wystawienie legitymacji szkolnej
Świadectwa szkolne

Świadectwa szkolne wydawane przez szkoły polskie działające poza granicami kraju nie są podstawą do przyjęcia lub odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w Polsce.

Uczniowie Polscy przebywający za granicą spełniają obowiązek szkolny i obowiązek nauki w szkołach w krajach pobytu.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu(Dz. U. z 2017 r., poz. 1546) każdego ucznia przybywającego lub powracającego z zagranicy przyjmuje się do szkoły w Polsce na podstawie:

 1. Świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą, w której uczeń realizował obowiązek szkolny oraz ew. ostatniego świadectwa wydanego w Polsce,
 2. Sumy lat nauki szkolnej ucznia.

Jednocześnie, różnice programowe z zajęć lekcyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.