Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej – Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w AULNAY SOUS BOIS Szkoła Polska im. Marii Skłodowskiej – Curie przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w AULNAY SOUS BOIS

O szkole

Pomysł utworzenia szkoły zrodził się w latach dziewięćdziesiątych zgodnie z potrzebą wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii Polski dzieci z rodzin Polonii, bardzo licznie zamieszkałej w regionie Aulnay sous Bois.

W roku 1998/1999 prowadzone były zajęcia przy wsparciu Dyrekcji Szkoły Polskiej w Paryżu, Polskiej Misji Katolickiej w Aulnay sous Bois, Stowarzyszenia Polaków i Konsulatu Polskiego.

Historia szkoły
  • Decyzja Nr 110 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 1999 r. w sprawie utworzenia Filii Zespołu Szkół przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu z siedzibą w Aulnay sous Bois z dniem 1 września 1999 r.
  • Zarządzenie Nr 7 Dyrektora Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo przebywających za Granicą z dnia 27 sierpnia 2010 r.  w sparwie zmiany nazwy Filii Zespołu Szkół przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu z siedzibą w Aulnay sous Bois z dniem 1 września 2010 r. na

Filia Szkoły Polskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu z siedzibą w Aulnay sous Bois.

  • Zarządzenie Nr 25 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie utworzenia  z dniem 1 września 2013 r. Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu z siedzibą w Aulnay sous Bois.
  • Zarządzeniem NR 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 listopada 2014 r. został nadany statut Szkolnemu Punktowi Konsultacyjnemu przy Ambasadzie RP w Paryżu z siedzibą w Aulnay sous Bois.
  • od września 2019  mamy nową nazwę Szkoła Polska. Pełna nazwa Szkoły to: Szkoła Polska im. Marii Curie-Skłodowskiej przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Aulnay-sous-bois.
Organizacja i system nauczania

Zasady działalności Szkoły Polskiej oparte są na podstawach prawnych, które stanowią rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. Zadania związane z organizacją kształcenia dzieci koordynuje Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji  za Granicą (ORPEG), z siedzibą w Warszawie. Szkoła działa na podstawie statutu. W zakresie nauczanych przedmiotów realizuje ramy programowe.

Nauczanie odbywa się w klasach:

  • I – III – edukacja wczesnoszkolna
  • IV – VIII – język polski, wiedza o Polsce

Szkoły Polskie realizują programy nauczania oparte na ramach programowych kształcenia uzupełniającego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Po zakończeniu nauki w danej klasie uczniowie otrzymują świadectwa szkolne.

Wizja i misja pracy szkoły

Dzieci uczęszczające do szkoły polskiej za granicą znajdują się w specyficznej sytuacji, często wymagającęj szczególnej i indywidualnej troski. Poznawanie jednocześnie dwóch kultur, dwóch języków, dwóch społeczności jest dla dzieci ogromnym doświadczeniem i przeżyciem emocjonalnym. Dlatego staramy się stworzyć szkołę, do której dzieci chcą przychodzić i czują się w niej bezpiecznie.

Misją szkoły jest kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących za granicą poprzez nauczanie dzieci i młodzieży  języka polskiego, wiedzy o Polsce oraz krzewienie kultury polskiej. Dążymy do stworzenia środowiska wspierającego wszechstronny rozwój ucznia, który poprzez swoją wiedzę, aktywną, twórczą i wrażliwą postawę bierze udział w tworzeniu rzeczywistości. Mając na względzie dobro i prawidłowy rozwój wychowanków, staramy się kształtować u nich postawę otwartości, poszanowania drugiego człowieka, tolerancji, dostrzegania różnic kulturowych, a jednocześnie wzmacniać oraz podtrzymywać  tożsamość i więź z krajem ojczystym.